Quy định về chuyển đổi khoá học

Quy định về chuyển đổi khoá học chỉ áp dụng cho hình thức học OFFLINE

  1. Học viên được QUYỀN ĐỔI SANG KHOÁ HỌC KHÁC (KHÁC CHỦ ĐỂ & NỘI DUNG) khi thông báo cho Keyframe trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY. Những yêu cầu đổi khoá (khác chủ đề & nội dung) học không đáp ứng quy định này sẽ không được xử lý và có thể chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.
  2. Khi YÊU CẦU CHUYỂN SANG KHOÁ HỌC KHÁC (KHÁC CHỦ ĐỀ & NỘI DUNG) được chấp thuận, vấn đề học phí sẽ được giải quyết theo phương thức sau:
  • Nếu khoá học mới học viên muốn chuyển sang có học phí cao hơn so với khoá học hiện tại đã đăng ký thì học viên cần hoàn thành bổ sung phần học phí còn lại sau khi trừ học phí học viên đã hoàn thành.
  • Nếu khoá học mới có học phí thấp hơn so với khoá học hiện tại đã đăng ký và hoàn thành học phí thì Keyframe sẽ hoàn trả lại phần học phí thừa ra cho học viên sau khi trừ phần học phí học viên đã hoàn thành.