Quy định về hoàn thành & cấp chứng chỉ khoá học tại Keyframe

  1. Chứng chỉ ngắn hạn và dài hạn chỉ áp dụng cho khoá học Offline tại Keyframe.
  2. Học viên đi học trể (hoặc về sớm) 3 lần sẽ tính thành một buổi vắng học. (Keyframe có hệ thống điểm danh áp dụng cho hình thức học Offline)
  3. Học viên không được vắng 30% số lượng buổi học trong khoá học. Nếu vi phạm sẽ không được cấp chứng chỉ cuối khoá.
  4. Học viên cần hoàn thành đồ án cuối khoá và có điểm trung bình từ 5 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ cuối khoá. (Thông tin chi tiết sẽ được giảng viên phổ biến trong mỗi khoá học)