Quy định về hoàn trả học phí & chuyển nhượng khoá học tại Keyframe

 1. Keyframe không hoàn trả học phí khi học viên dừng khoá học sau ngày khai giảng.
 2. Học viên được YÊU CẦU HOÀN TRẢ HỌC PHÍ của khoá học (đã đăng ký và hoàn thành học phí) khi thông báo cho Keyframe trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY. Những yêu cầu hoàn trả học phí sau 7 ngày sẽ không được xử lý và chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.
 3. Học viên được QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG khoá học Offline cho học viên khác trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 1 NGÀY. Các yêu cầu chuyển nhượng sau ngày khai giảng sẽ không được xử lý.
 4. QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG không áp dụng cho TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ HỌC BÀI GIẢNG ONLINE (KHOÁ HỌC ONLINE), Nếu Keyframe phát hiện bất kỳ vi phạm nào về chuyển nhượng tài khoản, trao đổi tài khoản, dùng chung tài khoản. Keyframe có quyền đóng băng vĩnh viễn tài khoản vi phạm mà không cần báo trước.
 5. Để YÊU CẦU HOÀN TRẢ HỌC PHÍ bạn vui lòng gửi email đến địa chỉ: Support@keyframe.vn
  • Tiêu đề email: Đơn xin hoàn trả học phí + Họ & tên của bạn
  • Nội dung gồm: 
   • Họ tên + Email + Số điện thoại của bạn khi đăng ký với Keyframe.
   • Tên khoá học bạn muốn hoàn học phí.
   • Lý do bạn muốn hoàn học phí.
 6. Để YÊU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG bạn vui lòng gửi email đến địa chỉ: Support@keyframe.vn
  • Tiêu đề email: Đơn xin chuyển nhượng khoá học + Họ & tên của bạn
  • Nội dung gồm: 
   • Họ tên + Email + Số điện thoại của bạn khi đăng ký với Keyframe.
   • Họ tên + Email + Số điện thoại của người nhận.
   • Tên khoá học bạn muốn chuyển nhượng.