Các hình thức ưu đãi học phí

ÁP DỤNG CHO KHÓA HỌC OFFLINE

Hạng Mục Ưu Đãi Ưu Đãi
Đăng ký sớm -Giảm 5%
Đăng ký nhóm trên 2 người -Giảm 5%
Học viên khuyết tật -Giảm 5%
Học viên cũ -Giảm 2% trên mỗi khóa học.
Đăng ký gói combo 2 khóa học -Giảm 10%
Đăng ký gói combo 3 khoá học trở lên -Giảm 15% + Tặng balo Keyframe


*Lưu ý:
-Có thể cộng gộp các ưu đãi với nhau.  
-Không áp dụng kèm với các khóa học Online
-Các gói combo trên 3 khoá học không áp dụng hình thức đăng ký sớm & học viên cũ.
ÁP DỤNG CHO KHÓA HỌC ONLINE

Hạng Mục Ưu Đãi Ưu đãi
Học viên cũ -Giảm 2% trên mỗi khóa học
Đăng ký gói combo 2 khóa học -Giảm 5% 
Đăng ký gói combo 3 khóa học -Giảm 15% 
Đăng ký gói combo 4 khoá học trở lên -Giảm 20%

*Lưu ý:
-Có thể cộng gộp các ưu đãi với nhau.  
-Không áp dụng kèm với các khóa học Offline
-Các gói combo trên 3 khoá học không áp dụng cùng với hình thức học viên cũ.