Các hình thức ưu đãi học phí

ÁP DỤNG CHO KHÓA HỌC OFFLINE & REMOTE TEACHING

Hạng Mục Ưu Đãi Ưu Đãi
Đăng ký sớm -Giảm 2%
Đăng ký nhóm trên 2 người -Giảm 5%
Học viên cũ -Giảm 2% trên mỗi khóa học.
Đăng ký gói combo 2 khóa học -Giảm 7%
Đăng ký gói combo 3 khoá học trở lên -Giảm 15%


*Lưu ý:

-Có thể cộng gộp các ưu đãi với nhau.  

-Không áp dụng kèm với các khóa học Online Video.

-Ưu đãi Combo từ 3 khóa trở lên không áp dụng cộng gộp với các ưu đãi khác.

ÁP DỤNG CHO KHÓA HỌC ONLINE VIDEO

Hạng Mục Ưu Đãi Ưu đãi
Học viên cũ -Giảm 2% trên mỗi khóa học
Đăng ký gói combo 2 khóa học -Giảm 5% 
Đăng ký gói combo 3 khóa học -Giảm 15% 
Đăng ký gói combo 4 khoá học trở lên -Giảm 20%

*Lưu ý:

-Có thể cộng gộp các ưu đãi với nhau.  

-Không áp dụng kèm với các khóa học Offline.

-Ưu đãi Combo từ 3 khóa trở lên không áp dụng cộng gộp với các ưu đãi khác.