Các hình thức ưu đãi học phí

ÁP DỤNG CHO KHÓA HỌC OFFLINE

Hạng Mục Ưu Đãi Ưu Đãi
Đăng ký sớm -Giảm 5%
Đăng ký nhóm trên 2 người -Giảm 5%
Học viên khuyết tật -Giảm 5%
Học viên cũ -Giảm 2% - 10%
Đăng ký gói combo 2 khóa học -Giảm 5%
Đăng ký gói combo 3 khoá học -Giảm 15% + Tặng balo Keyframe
Đăng ký gói combo 4 khoá học trở lên -Giảm 20% + Tặng balo Keyframe

*Lưu ý:
-Có thể cộng gộp các ưu đãi với nhau.  
-Không áp dụng kèm với các khóa học Online
-Các gói combo trên 3 khoá học không áp dụng hình thức đăng ký sớm & học viên cũ.


ÁP DỤNG CHO KHÓA HỌC ONLINE

Hạng Mục Ưu Đãi Ưu đãi
Học viên cũ -Giảm 2% - 10%
Đăng ký gói combo 2 khóa học -Giảm 5% + Tặng thời hạn học thêm 6 tháng = 18 tháng
Đăng ký gói combo 3 khóa học -Giảm 15% + Tặng thời hạn học thêm 12 tháng = 24 tháng
Đăng ký gói combo 4 khoá học trở lên -Giảm 20% + Tặng thời hạn học thêm 18 tháng = 40 tháng

*Lưu ý:
-Có thể cộng gộp các ưu đãi với nhau.  
-Không áp dụng kèm với các khóa học Offline
-Các gói combo trên 3 khoá học không áp dụng cùng với hình thức học viên cũ.